www.mudanyamudanya.com


Mudanya

Tarihi

Mudanya’nyn tarihi M.Ö. 7. yüzyyla kadar dayanmaktadyr. Arkeolojik ara?tyrmalar sonucunda yakla?yk olarak bu yüzyylda Yyonlu kolonistlerden Kolofonlular tarafyndan Mirleia adyyla kurulmu?tur. (Kolofonlular, Yyonya Devletinin 12 ?ehrinden birisidir ve Gemlik ile Erdek’te ayny kolonistler tarafindan kurulmustur.) Mirleia zaman zaman i?gale u?ramy?, daha sonralary Mekedonya kraly 5. Philip tarafyndan yykylarak Apamya ady ile yeniden kurulmu?tur. Daha sonra Apamya’da i?gale u?ramy?, sonradan imar edilerek Montania adyny almy?tyr. ?imdiki ady Mudanya’nyn buradan geldi?i sanylmaktadyr. (Kaynak: Prof.Dr.Arif Müfit MANSEL, Ege ve Yunan Tarihi)

Mudanya, Osmanly Devleti’nin ilk yyllarynda 1321’de Orhan Bey zamanynda Osmanly hakimiyetine girmi?tir. Mondros Mütarekesi’ne kadar Osmanly egemenli?inde kalmy? olan Mudanya, 25 Haziran 1920 günü Yngiliz istilasyna u?ramy?, çok küçük bir direni? kar?ysynda Yngilizler i?galden vazgeçmi?lerdir. 6 Temmuz 1920 tarihinde bu defa Yunanistan tarafyndan i?gal edilmi?, 12 Eylül 1922 tarihinde Türk Ordusu bu istilaya son vermi?tir.

Tarihimizde önemli bir yeri olan Mudanya Mütarekesi 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya’da imzalanmy?tyr.


Mudanya Mütarekesi (3-11 Ekim 1922)

Büyük taarruzun zaferle sona ermesi üzerine Ytilâf Devletleri TBMM’ne mütareke ça?rysynda bulundular. Türk Ordusu ile Yngiliz i?gal kuvvetleri arasynda bazy gerginlikler ya?andyysa da görü?meler 3 Ekim 1922’de Mudanya’da ba?lady.

Görü?melerde TBMM Hükümetini Baty Cephesi komutany Ysmet Pa?a temsil ederken, Fevzi Pa?a ve Refet Pa?a da görü?meler boyunca Mudanya’da bulundular. Yngiltere’yi General Harrington, Fransa’yy General Charpy ve Ytalya’yy da General Monbelli’nin temsil etti?i Mudanya’da, ate?kesle do?rudan ilgili durumda bulunan Yunanistan General Mazarakis ve Albay Sariyanis’i görevlendirmesine kar?yn, Yunan delegeler görü?melere do?rudan do?ruya katylmamy?lar ve bir gemiden izlemekle yetinmi?lerdir.

Zaman zaman gergin anlaryn ya?andy?y , hatta görü?melerin kesilmesi tehlikesinin do?du?u ve Türk Ordusunun yeniden harekat hazyrlyklaryny giri?ti?i mütareke görü?meleri 11 Ekimde uzla?mayla sonuçlanmy?tyr.

14 Maddelik Mudanya Mütarekesinin önemli hükümleri ?unlardyr:

* Mütareke imzalandyktan üç gün sonra, 14/15 Ekim gecesi yürürlü?e girecektir.

* Türk ve Yunan kuvvetleri arasyndaki silahly çaty?ma sona erecektir.

* Yunanlylar Do?u Trakya’yy 15 gün içerisinde bo?altacaklar, bölge, itilaf Devletleri aracyly?yyla 30 gün içerisinde Türk yönetimine devredilecektir.

* Bary? antla?masy imzalanyncaya kadar Türk ordusu Trakya’ya geçemeyecektir. Buna kar?ylyk iç güvenlikle ilgili olarak sayysy 8000’i a?mayacak bir jandarma kuvveti gönderilebilecekti.

* Bary? antla?masynyn imzalanmasyna kadar Meriç’in sa? sahili ve Karaa?aç Ytilaf Devletlerinin i?gali altynda kalacak ve Türk kuvvetleri Çanakkale Bo?azy ve Yzmit’te belirlenen çizgiyi geçemeyeceklerdir.

Mütarekeyi kabul etmek istemeyen ve imzalamaktan kaçynan Yunan Hükümeti arady?y deste?i bulamamy? ve sonuçta 14 Ekimde imzalamak zorunda kalmy?tyr. Bu arada TBMM, Do?u Trakya’nyn teslim alynmasy ve orada Türk yönetiminin kurulmasyyla ilgili olarak Refet Pa?a’yy görevlendirmi?tir. Refet Pa?a 19 Ekim 1922’de TBMM temsilcisi olarak Ystanbul’a girmi? ve halkyn büyük bir co?kusuyla kar?ylanmy?tyr.

Mudanya Mütarekesiyle Türk-Yunan çaty?masynyn sona erdirilmesi ve Do?u Trakya’nyn kurtarylmasy gibi geli?meler Türk tarafynyn lehine sonuçlar do?uracak geli?meler olarak göze çarparken, Ystanbul ve Bo?azlarda Türk egemenli?i tam anlamyyla kurulamamy?tyr. Gerek Bo?azlar üzerinde kontrolün sa?lanamamy? olmasy, gerekse Trakya’ya ordu geçirilememesi, bary? konferansy öncesinde Türk Hükümetinin pazarlyk gücünü synyrlandyrmy?tyr. Bu hükümler, bir çok noktada önemli kazanç sa?layan Mudanya Mütarekesinin zayyf halkalaryndan bir kysmy olarak de?erlendirilebilir.


Hakkynda

?irin bir sahil kasabasy olan Mudanya’nyn, do?usunda Gemlik, batysynda Karacabey ilçeleri, güneyinde Bursa, kuzeyinde Gemlik Körfezi yer almaktadyr. Gemlik’ten ba?layyp Esence Körfezi’ne kadar uzanan Mudanya Da?lary, Bursa Ovasy ile Marmara Denizi arasynda bir set te?kil etmektedir. En yüksek tepesi 600 m. yüksekli?i olan Üsküp Tepesidir. Engebeli bir araziye sahip olan Mudanya’nyn, sahil uzunlu?u 55 km., yüzölçümü 346 km2’dir.

Akdeniz iklimi özelli?i görülen Mudanya’da halkyn önemli gelir kayna?y zeytinciliktir. Marmara Denizi’nin a?yry kirlenmesi sonucu balykçylyk sektöründe büyük gerileme olmu?tur. Ba?ta Bursa olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelenlerin olu?turdu?u günübirlik turizm Mudanya için oldukça önemlidir.

Ayryca ula?ym olanaklarynyn artmasy, do?algazyn gelmesi gibi etkenlerle emeklilerin ve Bursa’da i?leri olsa da ya?am yeri olarak Mudanya’yy tercih edenlerin artmaya ba?lamasy ile yerle?ik nüfusu artmakta ve olu?an konut ihtiyacyny kar?ylamak üzere yeni konut alanlary açylarak çok katly in?aatlar ço?almaktadyr.

2008 yyly Mudanya merkez nüfusu 23.358 erkek, 23.820 kadyn olmak üzere 47.178 ki?i; belde ve köylerinin toplam nüfusu 9.378 erkek, 9.343 kadyn olmak üzere 18.721 ki?i; ilçe toplam nüfusu 32.736 erkek 33.163 kadyn olmak üzere 65.899 ki?idir.

Köyleri :

Merkez :
Akköy, Altynta?, Aydynpynar, Balabancyk, Ça?ry?an, Çekrice, Çepni, Dedeköy, Dereköy, Göynüklü, I?ykly, Ypekyayla, Kaymakoba, Kumyaka, Küçükyenice, Mirzeoba, Mürselköy, Orhaniye, Yaylacyk, Yörükali,

Zeytinba?y : Çamlyk, Çayönü, Çynarly, Emirleryenicesi, Esence, Evciler, Eyerci, Hançerli, Mesudiye, Sö?ütpynary, Yalyçiftlik, Yaman, Yörükyenicesi.


Kaynak : www.mudanya.gov.tr , www.hacettepe.edu.tr

MudanyaMudanya.com