www.mudanyamudanya.com


Gezip Görülecek Yerler

Ruhunuzda esmeye ba?layan bir rüzgar ça?yrdy?ynda mavi denizlere, tarihi ve do?al güzelliklerle örülü ?irin sahil kasabasy Mudanya dü?üverince aklynyza, Bursa’dan 25 kilometrelik bir kara yoluyla, yok Ystanbul’daysanyz 75 dakikalyk bir deniz yolculu?u ile ula?yverirsiniz Mudanya’ya. Sahilde deniz kenarynda martylary yada güvercinleri izlerken bütün yorgunluklarynyz ve sykyntylarynyzdan uzakla?my? olarak çayynyzy yudumlayabilirsiniz.

Mudanya’da çok kaliteli balyk lokantalarynda yeme?inizi yiyebilir, e?lence yerlerinde de e?lenebilirsiniz.

Seyir Tepesi’nden tüm körfezi izleyebilirsiniz.

Mudanya’dan yola çykarak 7 km. sonra Kumyaka, eski ady ile Siye köyüne, oradan da 4 km. sonraki Zeytinba?y’na, çok bilinen adyyla Trilye’ye ula?arak tarihi ve do?al güzellikleri ile sizi çekiverecek iki çok ?irin sahil kasabasynyn tarihi dokusu, havasy ve sycak kanly insanlary ve de denizi ile huzurlu anlar ya?ayabilirsiniz. Ve özel bir lezzet olan Trilye zeytini ve zeytinya?yny buradan temin edebilirsiniz.

Bunlaryn dy?ynda a?a?ydaki tarihi yapylary ve do?al güzellikleri de görmeden Mudanya’dan ayrylmayyn.

Mudanya Evleri

Ytalyan bir mühendis olan Piçiretu tarafyndan planlanan ve nereden bakarsanyz denizi gördü?ünüz eski ady Giritli Mahallesi, yeni ady Halitpa?a Mahallesi olan Osmanly mimarisinin çok güzel örneklerinin yer aldy?y ve son zamanlarda artan bir hyzla restorasyonlary yapylmaya ba?lanan Mudanya Evleri mutlaka görülmesi gereken tarihi miraslardyr.

Tahir Pa?a Kona?y

Mudanya'da Osmanly döneminden kalan pek çok cami ve sivil mimarlyk örne?i bulunuyor. Tahir Pa?a Kona?y, burada bulunan 196 tarihi yapydan biri. 18. yy konaklarynyn en güzel örne?i olan iki katly konak, plany çok de?i?iklik geçirdi?i için orijinal halini kaybetmi?. 1985 yylynda restore edilmi?; vitraylary, bitki ve geometrik tavan süslemeleri, kalem i?leri ender örnekler arasyndadyr. ?ükrüçavu? mahallesindedir. Halen alt katynda Ylçe Halk Kütüphanesi hizmet vermektedir.

Mudanya Mütareke Evi Müzesi

11 Ekim 1922 tarihinde TBMM hükümeti ile ihtilaf devletleri arasynda Türk-Yunan sava?yna son veren ate?kes anla?masynyn Mudanya sahil yolu üzerinde yer alan 19. yüzyyl ba?laryna ait Art Nouveo yalysy 1937 yylyndan beri müze olarak kullanylmaktadyr.

Müzede Kurtulu? Sava?y ve mütarekeye ait çe?itli belge ve malzemeler ile döneme ait e?yalar sergilenmektedir.

Montania Hotel

Mudanya’da tren yok ama, gar binasy var. Mudanya demiryolu hatty yyllar önce sökülmü?, gar binasy da restore edilerek çok güzel bir otele dönü?türülmü?.

Hasanbey Camii

1652 Yylynda yapylmy? olup, Hasanbey mahallesindedir. Tavany, minberi, pencere kenarlary, a?aç oymalary ile süslemeler Osmanly devri süslemeleri hakkynda bilgi vermektedir.

H.Apostoloi Kilisesi (Aydynpynar Köyü Kilisesi )

Mudanya’nyn Aydynpynar Köyü’nde bulunan bu kilisenin giri? kapysy üzerindeki kitabesinde 1901 tarihi bulunmaktadyr. B.I.Kandis bu kilisenin 1846-1870 yyllarynda Bursa Metropoliti olan Konstantios zamanynda yapyldy?yny belirtmi?tir. Kitabe üzerindeki 1901 tarihinin de onarymla ilgili oldu?u sanylmaktadyr.

Kilise 1922’den sonra camiye çevrilmi?, baty cephesindeki çan kulesi de minare olarak kullanylmy?tyr. Daha sonra yykylan kulenin yerine bugünkü minare eklenmi?tir. 1980 yylyna kadar cami olarak kullanylan kilise daha sonra terk edilmi?tir.

Camiye çevrildikten sonra da güney duvarynyn eksenine mihrap eklenmi?tir. Bu yapy ah?ap süslemeleri ile dikkat çekmektedir. Naosdaki sütunlar içeriden ta?, dy?arydan ah?ap kaplamalydyr. Galeri korkuluklarynda, ambonda oyma tekni?inde bezemeler görülmektedir. Yapy kesme ta? ve tu?ladan yapylmy?tyr.

Dereköy Kilisesi

Mudanya Dereköyü’nde bulunan bu kilisenin ne zaman yapyldy?y bilinmemekle beraber, büyük olasylykla XIX.yüzyylda Rumlar tarafyndan yaptyryldy?y sanylmaktadyr.

Kilisenin alçy ve ah?ap süslemeleri ba?lyca özelli?idir. Naosun kuzey ve güney duvarlaryndaki pencereler üzerinde yuvarlak madalyonlar içerisinde alçydan kerubim melekleri tasvir edilmi?tir. Ayryca ah?ap ikonastasis kakma ve kabartma tekni?i ile süslenmi?tir. Kilisenin içerisi vazolardan çykan güller, stilize çiçek motifleri ile bezelidir.

Mudanya Kilisesi

Mudanya’daki bu kilisenin pencerelerinden birisi üzerindeki 1834 tarihli kitabeden Anastasios o?lu Iordanes’in kiliseye i?lenmi? bir ta? ba?y?lady?y ö?renilmektedir. Bu kitabede, Iordanes dindarly?yndan ötürü bu kilisenin cephesindeki bütün i?lenmi? ta?lary Palaikhorio’daki zeytinli?inden getirerek ba?y?lady?y yazylydyr.

Yapynyn üzeri çaty ile örtülü olup, beden duvarlary kesme ta?tan, kapy lento ve söveleri de mermerden yapylmy?tyr.

Rumlaryn buradan ayrylmasyndan sonra kilise terk edilmi? ve bir süre sinema olarak kullanylmy?tyr.
Kumyaka (Si?i-Siye)

Eski bir Rum köyü olan Kumyaka, Mudanya ile Tirilye arasyndaki minik bir koyda ?irin bir sahil köyüdür. Hristiyanlyk açysyndan önemli yerlerden olan Kumyaka’nyn ortasynda H.Taxiarchoi Kilisesi bulunur. Kumyaka, çar?af böre?i ve cevizli lokumu ile de günümüzde oldukça me?hurdur.

H.Taxiarchoi Kilisesi (Kumyaka Kilisesi)

Kilisede farkly dönemlere ait kitabeler bulunmaktadyr. Bu kitabelerde kilisenin Constantinus Porphyrogenetos döneminde yapyldy?y belirtilmi?tir. Büyük olasylykla bu bir onarym kitabesidir. Sultan II.Mahmut döneminde Bursa Ba?pikoposu Paneretos kiliseyi ikinci kez onarmy?tyr. Kilisenin giri?i üzerindeki dört satyrlyk kitabede ise 1862 tarihi yazylydyr. Ancak, kilisedeki monogramlar Eusebios ismini vermektedir. Eusebios’un ki?ili?i, yazy ?ekli ve monogram tipleri de bunlaryn VIII.-IX.yüzyyla ait oldu?unu belirtir.

Kilisenin beden duvarlary ta? ve tu?ladan düzensiz bir biçimde örülmü?, yer yer de dev?irme parçalar kullanylmy?tyr.
Zeytinba?y (Tirilye)

Trilye'nin tarihi ile ilgili bilgiler azdyr. Bu bölgede arkeolojik çaly?ma yapylmamy? olmasy ço?u bilginin rivayetlerden elde edilebiliyor olmasyny getirmi?tir.

Osmanlylar tarafyndan olasylykla Mudanya’nyn fethi ve Mirzaoba, Kaymakoba gibi Türkmen köylerinin kurulu?u evresinde (1321-1330 arasynda) ele geçirilmi?tir. Fethinden sonra da Rumlaryn ço?unluk olarak ya?adyklary bir yerle?im olma özelli?ini korumu?tur.

Beyazyt II (1481–1512 ) döneminde Ystanbul’dan 30 hane Türk’ün getirilerek yerle?tirildi?i ve eski kayytlarda Kitai’nin iskelesi olarak anylmakta olan Tirilye, Osmanly döneminde Rumlaryn büyük ço?unlukla ya?adyklary zengin bir yerle?im yeriydi.

Özellikle zeytin ve zeytinya?y dünyaca tanynmy?ty. Ypekböcekçili?i ve ?arap üretimi ile balykçylykta önemli u?ra?lar arasynda geliyordu.

1324 H.(1906) tarihli Hudavendigar Vilayeti Salnamesi’nde ise ?öyle tanytylmaktadyr:

“Tirilye buca?y, Mudanya ilçesinin batysynda ve Marmara Denizi kyyysyndadyr. Ho? bir havasy vardyr. Kasabada bir Cami-i ?erif, bir Yslam ve iki Hristiyan ilkokulu, yedi kilise ile eski eser niteli?inde üç manastyr vardyr. Kemerli denen kilisenin iç bölmelerinde bazy eski eserler bulunmaktadyr. Ba?lyca üretimi zeytin, koza ve ev içi imalat sanayinden olarak çe?itli oda dokumalaryndan olu?maktadyr. Zeytin ürünü Do?u Rumeli ve Karadeniz kyyylary ile Yskenderiye dolaylaryna gönderilmektedir.”

Kurtulu? Sava?y sonrasynda beldenin Rum halkyndan bir bölümü kendili?inden, bir bölümü de Lozan’da varylan “Mübadele Anla?masy” gere?ince Yunanistan’a göç etmi?. Onlaryn yerine Selanik ve Girit’ten gelen Müslüman-Türk göçmenler yerle?tirilmi?tir. Ayryca Selanik, Usturumca, Dedea?aç, Serez, Tikve? ve Karacaovaly göçmenler de bölgeye gelmi?tir.

1963’te Tirilye ady kaldyrylarak yerine Zeytinba?y ady verilmi?tir.

Zeytinba?y, bugün eski Rum mimarisine ait yapylaryyla büyük ölçüde korunmu?tur. Sahip oldu?u kültürel mirasa elden geldi?ince sahip çykan Zeytinba?y halkynyn günümüzde en önemli geçim kayna?y zeytincilik ve balykçylyktyr.

Trilye Evleri

Evler; ah?ap ve kerpiç olarak genellikle üç katly ve e?imden yararlanylarak yapylmy?lardyr.

Bizans-Rum mimarisini yansytan evlerin giri? katlary, yaz aylarynda serin olan ve oturulabilen asyl i?levi ise, zeytin mahzeni ve ocaklyk olan ta?lyk, ikinci katlar ise alçak tavanly ipek böce?i üretimi için kullanylan ara kattyr. Üst kat evin oturma alany olan en yüksek tavanly, ince uzun pencereli bölümüdür.

Kemerli Kilise

1676’da Dr.J.Covel tarafyndan hazyrlanan el yazmasy bir belgede, kilisenin Panagia Pantobasilissa’ya (Bakire Meryem) adandy?y belirtilmektedir. Ylk yapy, duvar tekni?i ve ba?ka özellikleri göz önünde bulundurularak XIII. yüzyyl sonlarynda yapyldy?y kabul edilmektedir.

Ylk tabaka freskolar’y XIV. yüzyyl ba?laryna, ikinci tabaka freskolar ise XVIII. yüzyyla (1723) tarihlendirilir.

Tarihte duvarlaryna ilk kez resim yapylan kilise olarak kabul edilen "Kemerli Kilise" Trilye'de bulunmaktadyr

Dündar Evi

Eski bir kilise binasy olan Dündar Evi, Rumlaryn bölgeyi terk etmesinin ardyndan özel mülkiyetin olmu?tur. Bugün halen konut olarak kiralanan bu eski kilisenin içinde 3 aile oturmaktadyr. Ana giri?, kemerli ta? bir kapydandyr. Giri? bölümü 3 katlydyr.

Giri? katynda pencereler küçük ve karedir. Ykinci katta pencereler daha büyüktür ve dikdörtgendir. Üçüncü katta ise pencere üstleri kemerle tamamlanyr.

Ta? Mektep

Ta? Mektep- 1909 yylynda yapylmy?tyr. Kybrys Eski Cumhurba?kany Ba?piskopos Makarios’un bu okulda e?itim aldy?y ifade edilmektedir. Döneminin baty mimarisini yansytan Neo-klasik tarzda bir yapydyr.

Yskele caddesinin batysyndaki tepede bulunan yapynyn üzerindeki bir ta? oymadaki yazyda “M. MYPIDHS APXITEKTWN 1909” ifadesinden mimary ve yapym yyly anla?ylabilir. Bu okulun müdürü, sonradan Yzmir Metropoliteni olan Chrisostomos’tur. Bu bina 1924 tarihinde ?ehit, öksüz, yetim çocuklaryn okuduklary Darel Eytam Okulu olarak Kazym Karabekir Pa?a tarafyndan açylmy?tyr.

Fatih Camii

Eski ismi Aya Tadori olan ve kapysynda Hicri 968, Miladi 1560 yazyly olan kilise, sonradan Fatih Camii olarak de?i?tirilerek kullanyma açylmy?tyr. Giri?inde Bizans sütun ba?lyklaryna sahip yapynyn 19 metre yüksekli?inde kubbesi bulunmaktadyr.

Camiye 4 adet ba?lyklary madenden yapylmy? motiflerle süslü sütunlaryn ta?ydy?y ah?ap be?ik bir çaty ile kapaly bir revaktan girilir. Kilise olarak yapylan binada, mevcut mihrabyn üzeri yarym kubbe ile örtülüdür. Çift kademeli kasna?a oturan konik kubbe hakim elemandyr.

Kapanca Limany

Tirilye’de Roma döneminden kalan Kapanca bölgesindeki antik liman her tarih döneminde en önemli kyyy ula?ymynyn stratejik odak noktasy olmu?tur.

Tarihsel kaynaklarda 9. yüzyyldan 14. yüzyyl ba?laryna dek Tirilye ve çevresinin ne durumda oldu?una ili?kin fazla bilgi yoktur. Ancak 1261 yylyndaki Nimpheaum Anla?masy ile Mikhael Palaiologos tarafyndan Cenevizlilere Marmara sahillerinde ticaret garantisi verilmesiyle Cenevizlilerin Appolonia Gölü kuzeyinden elde edilen tuz madeni ihracynda Tirilye ve Apomeia (Mudanya) limanlaryny kullandyklary belirlendi?inden, bu tarihlerde Tirilye’nin önemli bir liman kenti oldu?u varsayylyr. Burasy ayryca, bereketli topraklaryndan elde edilen ürünleri Bizans Ymparatorlu?u’nun merkezi Ystanbul’a aktaran, kendi ticareti açysyndan da i?levsel önemi büyük olan bir liman kentidir.

Yemekhane

Eski bir kilise binasydyr. Tüm di?er kiliselerde oldu?u gibi üç dikey syradan olu?ur. Dikey syralar birbirlerinden sütunlar ile ayrylyrlar. Kilisenin apsisi yykylmy? ve buradan binaya giri? verilmi?tir. Giri?in üstü yanlara göre daha yüksektir.

Yemekhane binasy Ekim 1923 tarihinde Ta? Mektep’te açylan Darü’l -eytam adly fakir ve kimsesiz çocuklaryn okudu?u okulun sanat bölümünün (marangozhane, demirci vb.) atölye binasy olarak kullanyldy. Yatyly bölge okulu olan Darü’l -eytamda okuyan 400 ö?renci okul yemekhanesinin çok küçük olmasy nedeniyle yemeklerini üç posta halinde syrayla yediklerinden okula tayin olan yeni müdür yemekhane binasyndaki atölyeleri Dündar Evi olarak bilinen eski kiliseye ta?ytmy? ve yemekhane binasy bu tarihten sonra 400 ö?rencinin rahatlykla yemek yedi?i okulun yemekhanesi olarak 1927 yylynyn Eylül ayyndan okul kapanyncaya kadar kullanylmy?tyr.


Kaynak : www.mudanya.gov.tr , www.zeytinbagi.bel.tr , www.mudanya.bel.tr

MudanyaMudanya.com